Hallitus & Säännöt

Säätiön hallituksen kokoonpano

Eero Niinikoski, hallituksen puheenjohtaja

Markku Valkonen, hallituksen varapuheenjohtaja

Jouko Taipale, hallituksen jäsen

Pirkko Harrela, hallituksen jäsen

Anna-Maria Wiljanen, toiminnanjohtaja, hallituksen sihteeri

***

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön säännöt

Vahvistettu perustamiskokouksessa 22.3.2006.

1§ Säätiön nimi

Säätiön virallinen nimi on UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö sr (jäljempänä Säätiö) ja Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Säätiön tehtävät ja toiminta

Säätiön tarkoituksen ja tehtävänä on:

  • edistää Säätiön omistaman kulttuurihistoriallisen taideomaisuuden tuntemusta sekä suomalaisen metsäteollisuuden toimintaan liittyneen kulttuuriperinnön säilyttämistä
  • rahoittaa ja avustaa säätiön toimintaan liittyvää näyttely- ja julkaisutoimintaa tai taideteosten lainausta

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myöntää hallituksen vahvistaman talousarvion puitteissa tunnustuspalkintoja ja apurahoja Säätiön sääntöjen ja hallituksen antamien täsmentävien ohjeiden mukaisesti.

3§ Säätiön peruspääoma ja sen käyttö

Säätiön omaisuuden muodostaa sille peruspääomaksi luovutetut UPM-Kymmene Oyj:n osakkeet (162.000 kappaletta), 200.000 euroa sekä taideteoksista koostuva taidekokoelma. Säätiölle peruspääomaksi luovutettu omaisuus on yksilöity ja arvostettu säädekirjan liitteessä.

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentilla määrättyä omaisuutta sekä muuta varallisuutta. Säätiön omaisuus on säilytettävä huolellisesti ja varat, joita ei käytetä välittömästi tarkoituksen mukaiseen toimintaan, on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti.

4§ Säätiön hallitus ja sen tehtävät

Säätiössä päätösvaltaa käyttääja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vähitään kolme (3) enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 kalenterivuotta. Säätiötä perustettaessa määrätään hallituksen jäsenten erovuorot kuitenkin siten, että vähintään yksi hallituksen jäsen tulee erovuoroon joka vuosi.

Säätiön rekisteröitymisvuonna hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen muut jäsenet nimittää UPM-Kymmene Oyj:n hallitus.

Ensimmäisen hallituksen nimityksen jälkeen Säätiön hallitus valitsee erovuorossa oelvan hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen ja nimittää keskuudestaan tarvittaessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsen voi toimia tehtävässä korkeintaan kaksi peräkkäistä kolmivuotista toimikautta.

Hallituksen sihteerinä ja asiamiehenä toimii Säätiön toiminnanjohtaja. Hallitus nimittää Säätiön toiminnanjohtajan ja määrittää tämän yksityiskohtaiset tehtävät.

Hallitus voi asettaa valvontansa alaisia työryhmiä valmistelemaan niille erityisesti osoitettuja tehtäviä. Työryhmiin voidaan nimetä ulkopuolisia asiantuntijoita.

5§ Säätiön toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja hoitaa Säätiön juoksevia asioita hallituksen antamine ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä valmistelee hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

6§ Kutsut ja päätösvaltaisuus

Kutsut hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen olleessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset kirjataan. Kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi pöytäkirjantarkastajaksi valittu hallituksen jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

7§ Säätiön vuosikokous

Säätiön hallitus kokoontuu kerran vuodessa Säätiön vuosikokoukseen. Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Vahvistetaan säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös
  2. Päätetään kohdan 1. edellyttämistä toimenpiteistä
  3. Määrätään tilintarkastajien palkkiot
  4. Vahvistetaan hallitusten jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten määrät sekä hallituksen jäsenten lukumäärä ja suoritetaan tarvittaessa hallitusten jäsenten valinnat
  5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan alkaneen vuoden tilit ja hallinto
  6. Päätetään alkaneen vuoden talousarvio
  7. Käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8§ Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkiota ja matkakustannusten korvausta vuosikokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

9§ Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös antaa määräämälleen henkilölle Säätiön nimenkirjoittamisoikeuden.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin perustamisvuoden lopussa. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus Säätiön edellisen vuoden toiminnasta on luovutettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.

Säätiöllä on oltava vähintään kaksi tilintarkastajaa ja näille 2 varamiestä. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. UPM-Kymmene Oyj voi halutessaa nimetä yhden tilintarkastajan ja tälle varamiehen.

11§ Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Säätiön hallituksen kaikkien jäsenten yksimielinen päätös yhdessä kokouksessa tai vähintään 2/3 äänienemmistö kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä hallituksen kokouksessa.

12§ Säätiön lakkauttaminen

Säätiön lakkauttamiseen vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

Mikäli Säätiö päätetään lakkauttaa, on Säätiön varat ohjattava viimeisen hallituksen osoittamalle yleishyödylliselle vastaanottajataholle, joka Säätiön alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti, mahdollisimman tehokkaasti toimii Säätiön edustamine tarkoitusperien toteuttamiseksi.